תקנון האתר

• אתר רויאל פרינט ("האתר") המופעל ע"י חברת רויאל פרינט טכנולוגיות דפוס בע"מ ("החברה") ומשמש גם בתור אתר מכירות לרכישת חולצות לפרסום,תלבושת אחידה לבתי ספר ומוצרי ביגוד נוספים ("המוצר").
• האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
• הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
• עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח/המזמין לבין החברה.

הרכישה

• האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
• ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
• הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

• מחיר המוצר באתר כולל מע"מ.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

חשוב: במידה ולא התקבל מייל על אישור ההזמנה יש ליצור קשר עם השירות לקוחות. קבלת מייל אישור הזמנה מהווה אישור על קבלת ההזמנה במערכת.

החזרות וביטולים

• על הזמנות באתר יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א- 2010, החלות על עסקאות מכר מרחוק (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
ביטול העסקה, בכפוף לדין, יעשה אך ורק בהודעה בכתב שישלח הלקוח אל החברה, לכתובתה הרשומה או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת: service@royalprint.co.il בהודעת ביטול העסקה יש לציין את מועד הרכישה, מספר הזמנה, סיבת הביטול והאופן בו מעוניין הלקוח להחזיר את המוצר לחברה, במידה והמוצר כבר נמסר לקוח (להלן: "הודעת הביטול").
לא ניתן לבטל עסקה בטלפון. 
מובהר כי במקרה של בטול עסקה, לא יוחזרו ללקוח דמי המשלוח ששילם והוא יידרש לשלם דמי משלוח בסכום זהה לשם השבת המוצר לחברה.
החזר כספי במקרה של ביטול עסקה, יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה עסקה, בתוך 14 ימי עסקים מהמועד בו התקבלה הודעת הביטול אצל החברה ובכפוף להתקיימות התנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן. 
מובהר כי החברה רשאית לגבות דמי טיפול בשיעור 5% מסכום ההזמנה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם, באמצעות קיזוז הסכום מסכום החזר ללקוח (להלן: "דמי ביטול").
החברה לא תגבה דמי ביטול במקרה בו בוטלה העסקה בגין אי התאמה כהגדרתה  לעיל ו/או פגם שהיה קיים במוצר בטרם נמסר ללקוח.
במקרה של ביטול עסקה מהסיבות שבסעיף אי התאמה, תישא החברה בעלויות הכרוכות באיסוף המוצר מהלקוח חזרה לחברה.
מובהר למען הסר ספק, כי לא ניתן לבטל עסקה ו/או להחזיר ו/או להחליף ו/או לקבל זיכוי בגין מוצר שהודפס עליו לוגו או שבוצע בו כל שינוי לבקשת הלקוח. 
כמו כן, עפ"י הוראת משרד הבריאות, לא ניתן לבצע החלפה / החזרה של מוצרי הלבשה תחתונה.

ביטול עסקה על ידי החברה 

החברה רשאית לבטל עסקה שביצע לקוח באתר, לרבות אך לא רק, במקרים הבאים: לאחר ביצוע העסקה התברר כי הפריט שהוזמן אזל מהמלאי, התברר כי הייתה טעות במחיר המכירה שהוצג ללקוח, לא נקלטו במערכת פרטיו המלאים של הלקוח ו/או פרטי כרטיס האשראי, הלקוח ביצע מעשה לא חוקי, הלקוח מסר פרטים שגויים ו/או לא מדויקים, לדעת החברה בכוונת הלקוח לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באתר לצד שלישי, בכל מקרה שבו מחמת כח עליון אין באפשרות החברה לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבויותיה.  
בוטלה עסקה, לא תהיה חברה אחראית ולא תישא שום מקרה, בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר).

אספקה והובלת המוצר

• החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 7 ימי עסקים.
• החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
• משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, או שהלקוח רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי.
מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

שירות לקוחות

• בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 03-5588445 או בכתובת המייל service@royalprint.co.il

אחריות ושירות
• החלפות, החזרים וביטול הזמנות הלקוח יהיה רשאי להחליף בגד ו/או מוצר שנרכשו על ידו באמצעות האתר בבגד ו/או מוצר אחר באתר, בסכום זהה למחיר הבגדים ו/או המוצרים שהוחזרו, בתוך לא יאוחר מ-14 ימים מיום מסירתם לידיו. יובהר, כי על הלקוח להחזיר על חשבונו למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, את הבגד ו/או המוצר כשהוא במצב זהה למצב בו הם נמסרו לו על ידי החברה.
הלקוח רשאי לבטל הזמנה שביצע באתר, בתוך לא יאוחר מ-14 ימים, מיום מסירת הבגד ו/או המוצר לידיו. במקרה כזה יהיה עליו להחזיר על חשבונו, למשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל, את הבגד ו/או המוצר כשהוא במצב זהה למצב בו נמסר לו על ידי החברה.
במקרה שהביטול נבע מפגם בבגד ו/או במוצר ו/או מאי התאמה בין הפרטים שנמסרו ללקוח ביחס לבגד ו/או למוצר באתר החברה לבין הבגד ו/או המוצר שסופקו לו, יוחלף המוצר ללקוח , מבלי שייגבו דמי משלוח כלשהם.
במקרה שהביטול נעשה שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור לעיל, יוחזר ללקוח הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
יובהר כי בגד ו/או מוצר אשר יושחתו ו/או יוחזרו שלא במצב זהה למצב בו נמסרו ללקוח על ידי החברה ו/או יוחזרו לאחר חלוף 14 הימים מיום מסירתם לידי הלקוח, לא יתקבלו על ידי החברה, ולא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי כלשהו בגינם.
יובהר כי חולצה אשר הודפס עליה דפוס לפי דרישת הלקוח, לא תוחזר למעט אם החולצה פגומה.

אבטחת מידע ופרטיות

•חברת רויאל פרינט טכנולוגיות דפוס בע"מ, כמו גם גורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת רויאל פרינט טכנולוגיות דפוס בע"מ ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
• החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
• החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
• כפתור "שליחת הזמנה" יש משום הסכמה לחברת רויאל פרינט טכנולוגיות דפוס בע"מ או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה: רויאל פרינט טכנולוגיות דפוס בע"מ. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה התקשרו לטלפון: 03-5588445 באמצעות לחיצה על כפתור "שליחת הזמנה" אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני 


• כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה רויאל פרינט טכנולוגיות דפוס בע"מ.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

דין וסמכות שיפוט


• פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

0
×
×

עגלת קניות